Nederlands

CITYTOURS & DREAMS S.L., verantwoordelijk voor deze website, stelt dit document beschikbaar aan internetgebruikers met het doel te voldoen aan de verplichtingen vastgesteld in de Spaanse Wet 34/2002, van 11 juni, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE) en andere toepasselijke regelgeving, en om informatie te verstrekken over de gebruiksvoorwaarden.

IDENTIFICATIEGEGEVENS In overeenstemming met de informatieverplichting geregeld in artikel 10 van de LSSICE, worden hierbij de noodzakelijke gegevens van de eigenaar van de website verstrekt:

De onderneming die de diensten en het webdomein beheert is CITYTOURS & DREAMS S.L. met BTW-nummer B64877202, geregistreerd voor dit doel op CL AUSIAS MARCH,13-17, POSTBUS 31224 BARCELONA 08010, telefoonnummer +34 646 252 199, contact e-mailadres info@bajabikes.eu, ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, Blad B-365701, Deel 40515, Folio 60. Het kantoor en correspondentieadres is gevestigd op Carrer del Dr. Trueta 113, 08005 Barcelona, Spanje.

GEBRUIKERS Elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang heeft tot, doorbladert, gebruikt of deelneemt aan de diensten en activiteiten, gratis of tegen betaling, aangeboden via deze website neemt de status van GEBRUIKER op zich. Als zodanig, door deze toegang, verbindt hij zich ertoe de bepalingen die hier zijn uiteengezet, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn, na te leven en zich dus te verbinden tot het juiste gebruik van de website. De gebruiker zal aansprakelijk zijn jegens CITYTOURS & DREAMS S.L. of derden voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

WIJZIGINGEN CITYTOURS & DREAMS S.L. behoudt zich het recht voor om eenzijdig de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar portaal, waarbij zij zowel de inhoud als de diensten die via het portaal worden aangeboden kan wijzigen, verwijderen of toevoegen, zonder dat er een verplichting bestaat om gebruikers van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen, waarbij publicatie op de website van de provider als voldoende wordt beschouwd.

De duur van de dienstverlening van het portaal is beperkt tot het moment dat de gebruiker verbonden is met de website of een van de diensten die door deze worden verleend. Daarom moet de gebruiker telkens wanneer hij van plan is het portaal te gebruiken, deze Juridische Kennisgeving zorgvuldig lezen, aangezien deze en de respectievelijke gebruiksvoorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. De geldigheid van deze voorwaarden zal variëren afhankelijk van hun tentoonstelling en zullen van kracht blijven zolang ze naar behoren zijn gepubliceerd, totdat ze worden vervangen door anderen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze gebruiks- en navigatievoorwaarden zijn bedoeld om de relatie te reguleren tussen de eigenaar van de website, CITYTOURS & DREAMS S.L. als dienstverlener, en de gebruikers die toegang hebben tot, doorbladeren en genieten van de aangeboden dienst.

www.bajabikes.eu biedt gratis en onbeperkte toegang tot een schat aan informatie, diensten en gegevens (hierna “de inhoud”), die eigendom zijn van CITYTOURS & DREAMS S.L. of haar licentiegevers, waartoe de gebruiker toegang kan hebben.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van het portaal op zich in overeenstemming met de Wet en deze voorwaarden, een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en inhoud die worden aangeboden. Deze registratie houdt in dat het overeenkomstige formulier wordt ingevuld, waarbij de gebruiker de authenticiteit en actualiteit van alle meegedeelde gegevens garandeert en zich verbindt geen valse, frauduleuze of onwettige informatie of documentatie te verstrekken. Hieruit kan het aanmaken van een wachtwoord voortvloeien dat de gebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk moet bewaren. De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de onjuiste of onnauwkeurige verklaringen die hij aflegt en voor de schade die hij veroorzaakt aan CITYTOURS & DREAMS S.L. of derden met de informatie die hij verstrekt.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de inhoud en diensten die www.bajabikes.eu aanbiedt op de juiste manier te gebruiken in overeenstemming met de wet, moraal, openbare orde en deze voorwaarden en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, ze niet te gebruiken om:

 • Inhoud te verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofobisch, aanstootgevend is, terrorisme verheerlijkt, in strijd is met de mensenrechten of in het algemeen in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • Opzettelijk virussen in het netwerk te introduceren of handelingen uit te voeren die waarschijnlijk de fysieke en logische systemen van CITYTOURS & DREAMS S.L., de maker van de website, of van derden kunnen veranderen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; evenals het hinderen van de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten door het massale verbruik van de computerbronnen waarmee CITYTOURS & DREAMS S.L. haar diensten verleent.
 • Te proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot beperkte gebieden van de computersystemen van CITYTOURS & DREAMS S.L. of van derden en, in voorkomend geval, informatie te extraheren.
 • Inbreuk te maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals het verspreiden, doorgeven, of ter beschikking stellen van derden van enige vorm van informatie, element of inhoud die een schending vormt van de geheimhouding van communicatie en de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.
 • De identiteit van een andere gebruiker, van overheidsinstanties of van een derde partij na te bootsen, waarbij hun registratiesleutels worden gebruikt voor de verschillende diensten en/of inhoud van de website.
 • De inhoud te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de toestemming van de eigenaar van de betreffende exploitatierechten is verkregen of dit wettelijk is toegestaan.
 • Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop of andere commerciële doeleinden te sturen zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

Elke inbreuk op de clausules die in deze website zijn opgenomen (Juridische Kennisgeving, Privacybeleid, Cookiebeleid, evenals andere inhoud die verplichtingen voor de gebruiker inhoudt) en in het algemeen op de huidige wetgeving in Spanje, zal onmiddellijk worden gerapporteerd door CITYTOURS & DREAMS S.L. aan de relevante autoriteiten, waarbij zij zich ertoe verbindt met hen samen te werken. In een dergelijk geval zal de gebruiker aansprakelijk zijn jegens CITYTOURS & DREAMS S.L. of derden voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

CITYTOURS & DREAMS S.L. garandeert niet dat haar website volledig of gedeeltelijk voldoet aan de wetgeving van andere landen. Daarom, als de gebruiker buiten Spanje woont of verblijft en besluit toegang te krijgen tot en/of te navigeren op deze website, doet hij dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en risico, en moet hij ervoor zorgen dat dergelijke toegang en/of navigatie voldoet aan de toepasselijke lokale wetgeving.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van een denial-of-service-aanval, virussen of enig ander technologisch schadelijk programma of materiaal dat uw computer, computerapparatuur, gegevens of materialen kan aantasten als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van inhoud van dezelfde of waarnaar het doorverwijst.

MEDEDELINGEN Alle mededelingen en communicatie tussen gebruikers en CITYTOURS & DREAMS S.L. worden, voor alle doeleinden, als effectief beschouwd wanneer ze worden gemaakt via post, e-mail of telefonische communicatie. Gebruikers moeten contact opnemen met CITYTOURS & DREAMS S.L. via: a) Verzending per post naar het volgende adres: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spanje b) Communicatie via een telefoontje naar het nummer: +34 646 252 199 c) Verzending per e-mail naar het volgende adres: info@bajabikes.eu

Door gebruik te maken van deze website, accepteert de gebruiker impliciet dat de meeste communicatie elektronisch zal plaatsvinden. Voor contractuele doeleinden stemt de gebruiker ermee in dit elektronische communicatiemiddel te gebruiken en erkent dat alle communicatie die hem elektronisch wordt verzonden, voldoet aan de wettelijke vereisten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS De eigenaar van de website verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving ter zake. Specifiek verbindt het zich ertoe de bepalingen toe te passen van de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, inzake Bescherming van Persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, en in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op het portaal, raadpleeg het Privacybeleid.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals hun grafisch ontwerp en broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan CITYTOURS & DREAMS S.L., zonder dat kan worden aangenomen dat de gebruiker enig recht van exploitatie daarover heeft overgedragen buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web, ongeacht of ze al dan niet onderhevig zijn aan intellectuele eigendom.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van CITYTOURS & DREAMS S.L., zonder dat kan worden aangenomen dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht daarover verleent.

De totale of gedeeltelijke reproductie, exploitatie, distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden. Elk gebruik dat vooraf niet is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

Om enige opmerking te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over een van de inhoud van de website, moet de gebruiker deze omstandigheid melden aan CITYTOURS & DREAMS S.L. met bijvoeging van de relevante informatie.

In elk geval neemt CITYTOURS & DREAMS S.L. geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van derden die geschonden worden door een derde partij of door de gebruiker.

LINKS De CITYTOURS & DREAMS S.L. website kan links of hyperlinks bevatten naar andere internetsites waarover zij geen controle heeft. Daarom, zodra de gebruiker toegang krijgt tot links van derden en de website verlaat, zullen zowel deze Juridische Kennisgeving, het Privacybeleid en het Cookiebeleid ophouden van kracht te zijn, aangezien de websites waartoe de gebruiker toegang heeft, onderworpen zijn aan hun eigen beleid.

CITYTOURS & DREAMS S.L. kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor de inhoud die kan verschijnen op pagina’s van derden, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van enig materiaal of informatie vervat in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen naar onbekende websites geen enkel type van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID De door deze website verstrekte informatie is van algemene aard en heeft een puur informatief doel, zonder dat de toegang tot alle inhoud volledig wordt gegarandeerd, noch de nauwkeurigheid, volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, bij wijze van voorbeeld:

 • Fouten of weglatingen in de inhoud. CITYTOURS & DREAMS S.L. garandeert niet dat de inhoud permanent wordt bijgewerkt, noch dat deze vrij is van enig type fout.
 • Het gebrek aan beschikbaarheid van het portaal. CITYTOURS & DREAMS S.L. is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die bij de gebruiker worden veroorzaakt als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de website-service tot gevolg hebben, aangezien de werking van deze netwerken afhankelijk is van derden.
 • De aanwezigheid van virussen of schadelijke of schadelijke programma’s in de inhoud die de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruikers kunnen aantasten, ondanks dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Het is aan de gebruiker om zich in elk geval te voorzien van adequate middelen om zichzelf te beschermen tegen schadelijke computerprogramma’s.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE De relaties die worden gevestigd tussen CITYTOURS & DREAMS S.L., de eigenaar van de website, en de gebruiker worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en eventuele geschillen die zich kunnen voordoen, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad BARCELONA.

Deze tekst is een automatisch gegenereerde vertaling die dient als leidraad om de officiële Spaanse versie te begrijpen. De Spaanse versie is leidend.

 

English

CITYTOURS & DREAMS S.L., responsible for this website, makes this document available to Internet users, with the purpose of fulfilling the obligations established in the Spanish Law 34/2002, of June 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE) and other applicable regulations, as well as providing information about the terms of use.

IDENTIFICATION DATA In compliance with the duty of information regulated in article 10 of the LSSICE, the necessary details of the owner of the website are provided below:

The company managing the services and the web domain is CITYTOURS & DREAMS S.L. with VAT Number B64877202, registered for this purpose at CL AUSIAS MARCH,13-17, APARTADO DE CORREOS 31224, BARCELONA 08010 in Spain, telephone +34 646 252 199, contact email address info@bajabikes.eu, registered in the Mercantile Register of Barcelona, Sheet B-365701, Volume 40515, Folio 60. The office and correspondence address is located at Carrer del Dr. Trueta 113, 1º, 08005 Barcelona, Spain.

USERS Any natural or legal person who accesses, browses, uses, or participates in the services and activities, free of charge or for a fee, carried out via this website assumes the condition of USER. As such, through such access, they commit to observing and strictly complying with the provisions herein, as well as any other legal provision that may be applicable, thus obliging themselves to use the website correctly. The user will be liable to CITYTOURS & DREAMS S.L. or to third parties for any damages that may be caused as a result of the breach of this obligation.

MODIFICATIONS CITYTOURS & DREAMS S.L. reserves the right to unilaterally make the modifications it deems appropriate on its portal, being able to change, delete, or add both the contents and services provided through it, without there being an obligation to notify or make users aware of said modifications, with publication on the provider’s website being understood as sufficient.

The duration of the service of the portal is limited to the moment the user is connected to the website or to one of the services provided by it. Therefore, the user should read this Legal Notice carefully each time they intend to use the portal, as it and its respective terms of use may be modified at any time. Thus, the validity of these conditions will vary according to their exposure and will remain in effect as long as they are duly published, until they are replaced by others.

WEBSITE TERMS OF USE The present terms of use and navigation are intended to regulate the relationship between the owner of the website, CITYTOURS & DREAMS S.L. as the service provider, and the users who access, browse, and enjoy the service offered.

www.bajabikes.eu provides free and unrestricted access to a wealth of information, services, and data (hereinafter, “the contents”), which are owned by CITYTOURS & DREAMS S.L. or its licensors, which the user may have access to.

The user assumes responsibility for the proper use of the portal in accordance with the Law and these conditions, a responsibility that extends to the registration necessary to access certain services and contents provided. Such registration involves completing the corresponding form, in which the user guarantees the authenticity and timeliness of all data communicated and undertakes not to provide false, fraudulent, or illegal information or documentation. From this may arise the creation of a password that the user must diligently and confidentially maintain. The user will be solely responsible for any false or inaccurate statements made and for the damages caused to CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties by the information provided.

The user expressly commits to making appropriate use of the contents and services that www.bajabikes.eu offers in accordance with the law, morals, public order, and these conditions, and by way of example but not limitation, not to use them to:

 • Spread content that is criminal, violent, pornographic, racist, xenophobic, offensive, supportive of terrorism, in violation of human rights, or generally contrary to the law or public order.
 • Intentionally introduce viruses into the network or carry out actions liable to alter, spoil, interrupt or generate errors or damage to the physical and logical systems of CITYTOURS & DREAMS S.L., the creator of the website, or third parties; as well as hinder the access of other users to the website and its services through the massive consumption of the computer resources through which CITYTOURS & DREAMS S.L. provides its services.
 • Try to access the email accounts of other users or restricted areas of the computer systems of CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties and, where appropriate, extract information.
 • Infringe intellectual or industrial property rights, as well as disseminate, transmit, or make available to third parties any type of information, element, or content that constitutes a violation of confidentiality of communications and legislation on the protection of personal data.
 • Impersonate another user, public administrations, or a third party, using their registration keys to the different services and/or content of the website.
 • Reproduce, copy, distribute, make available, or in any other way publicly communicate, transform, or modify the contents, unless the authorization of the owner of the corresponding exploitation rights has been obtained or it is legally permitted.
 • Collect data for advertising purposes and to send advertising of any kind and communications for sales or other commercial purposes without prior request or consent.

Any breach of the clauses contained in this website (Legal Notice, Privacy Policy, Cookie Policy, as well as other content that involves obligations for the user) and, in general, of the current legislation in Spain, will be immediately reported by CITYTOURS & DREAMS S.L. to the relevant authorities, committing itself to cooperate with them. In such a case, the user will be liable to CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties for any damages that may be caused as a result of the breach of these obligations.

CITYTOURS & DREAMS S.L. does not guarantee that its website complies, fully or partially, with the legislation of other countries. Therefore, if the user resides or is domiciled in any place other than Spain and decides to access and/or navigate on this website, they will do so under their own responsibility and risk, and must ensure that such access and/or navigation complies with the applicable local legislation.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible for any damage or loss resulting from a denial of service attack, viruses, or any other technologically harmful program or material that may affect your computer, computer equipment, data, or materials as a result of using this website or downloading content from it or to which it redirects.

NOTIFICATIONS All notifications and communications between users and CITYTOURS & DREAMS S.L. will be considered effective, for all purposes, when made through postal mail, email, or telephone communication. Users must address CITYTOURS & DREAMS S.L. through: a) Sending by postal mail to the following address: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spain b) Communication by means of a telephone call to the number: +34 646 252 199 c) Sending by email to the following address: info@bajabikes.eu

By using this website, the user implicitly accepts that most of the communications will be made electronically. For contractual purposes, the user consents to use this electronic means of communication and acknowledges that all communications sent to them electronically meet the legal requirements.

PERSONAL DATA PROTECTION The owner of the website commits to processing the user’s personal data in accordance with the provisions of the current legislation on the matter. Specifically, it commits to apply the provisions of the Organic Law 3/2018, of December 5, on Personal Data Protection and the guarantee of digital rights, and in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016.

For more information on the processing of your personal data on the portal, please refer to the Privacy Policy.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY All contents of the website, including texts, photographs, graphics, images, icons, technology, software, links, and other audiovisual or sound contents, as well as their graphic design and source codes, constitute a work whose property belongs to CITYTOURS & DREAMS S.L., without being understood as assigned to the user any of the exploitation rights over them beyond what is strictly necessary for the correct use of the web, regardless of whether they may or may not be subject to intellectual property.

Likewise, all trademarks, trade names, or distinctive signs of any kind that appear on the website are the property of CITYTOURS & DREAMS S.L., without it being understood that the use or access to it gives the user any right over them.

The total or partial reproduction, exploitation, distribution, modification, transfer, or public communication of the contents and any other act that has not been expressly authorized by the owner of the exploitation rights is prohibited. Any previously unauthorized use is considered a serious infringement of the author’s intellectual or industrial property rights.

To make any kind of observation regarding possible breaches of intellectual or industrial property rights, as well as on any of the contents of the website, the user must notify this circumstance to CITYTOURS & DREAMS S.L. attaching the relevant information.

In any case, CITYTOURS & DREAMS S.L. assumes no responsibility whatsoever for the intellectual or industrial property rights owned by third parties that are infringed by a third party or by the user.

LINKS The CITYTOURS & DREAMS S.L. website may contain links or hyperlinks to other Internet sites, over which it has no control. Therefore, once the user accesses third-party links and leaves the website, both this Legal Notice, the Privacy Policy, and the Cookie Policy will no longer be in effect, since the websites that the user accesses are subject to their own policies.

CITYTOURS & DREAMS S.L. cannot assume any responsibility for the content that may appear on third-party pages, nor does it guarantee the technical availability, quality, reliability, accuracy, breadth, truthfulness, validity, and constitutionality of any material or information contained in any of these hyperlinks or other Internet sites. Likewise, the inclusion of these external connections to unrelated websites does not imply any type of association, merger, or participation with the connected entities.

EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITY The information provided by this website is of a general nature and has a purely informative purpose, without fully guaranteeing access to all content, nor its accuracy, completeness, correctness, validity, or currentness, nor its suitability or usefulness for a specific purpose.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible, in any case, for damages of any kind derived from, by way of example:

 • Errors or omissions in the contents. CITYTOURS & DREAMS S.L. does not guarantee that the contents will be permanently updated, nor that they lack any type of error.
 • Lack of availability of the portal. CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible for possible damages or losses generated in the user as a result of failures or disconnections in telecommunications networks that result in the suspension, cancellation, or interruption of the website service, since the operation of these networks depends on third parties.
 • Presence of viruses or malicious or harmful programs in the contents that may alter the computer systems, electronic documents, or data of the users, despite having adopted all necessary technological measures to prevent it. It is up to the user, in any case, to be provided with adequate tools to protect them against harmful computer programs.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION The relationships established between CITYTOURS & DREAMS S.L., the owner of the website, and the user shall be governed by the current Spanish regulations and any controversy that may arise will be subject to the Courts and Tribunals of the city of BARCELONA.

This text is an automatically generated translation which serves as a guide to understand the official Spanish version. The Spanish version is leading.

 

Español

CITYTOURS & DREAMS S.L., responsable de este sitio web, pone a disposición de los usuarios de Internet el presente documento, cuya finalidad es cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y demás normativa aplicable, así como proporcionar información sobre las condiciones de uso.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento del deber de información regulado en el art. 10 LSSICE, a continuación, se facilitan los datos necesarios del titular de la página web:

La empresa que gestiona los servicios y el dominio web es CITYTOURS & DREAMS S.L. con NIF/CIF B64877202, con domicilio social a estos efectos en CL AUSIAS MARCH, 13-17, APARTADO DE CORREOS 31224, BARCELONA 08010 en España, teléfono +34 646 252 199 dirección de correo electrónico de contacto info@bajabikes.eu inscrita en el Registro Mercantil Registro mercantil de Barcelona Hoja B-365701 Tomo 40515 Folio 60. La ubicación de la oficina y dirección de correspondencia es Carrer del Dr. Trueta 113, 08005 Barcelona, España.

USUARIOS

Toda persona, ya sea física o jurídica, que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas mediante esta página web asume la condición de USUARIO, y como tal, a través de dicho acceso, se compromete a la observancia y riguroso cumplimiento de las disposiciones aquí presentes, así como a cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación, obligándose así a hacer un uso correcto del sitio web. El usuario responderá frente a CITYTOURS & DREAMS S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

MODIFICACIONES

CITYTOURS & DREAMS S.L. se reserva el derecho de realizar unilateralmente las modificaciones que estime pertinentes en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos como los servicios que se presten a través del mismo, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

La duración de la prestación del servicio del portal se limita al momento en que el usuario esté conectado al sitio web o a alguno de los servicios que éste proporciona. Por ello, el usuario, en cada ocasión que pretenda utilizar el portal, debe leer detenidamente este Aviso Legal, ya que el mismo y sus respectivas condiciones de uso pueden verse alteradas en cualquier momento. Por tanto, la vigencia de las citadas condiciones variará en función de su exposición y se mantendrá mientras estén debidamente publicadas, hasta que se vean sustituidas por otras.

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

Las presentes condiciones de uso y navegación tienen como finalidad regular la relación entre el titular de la página web, CITYTOURS & DREAMS S.L. como prestador del servicio, y los usuarios que acceden, navegan y disfrutan del servicio ofrecido.

www.bajabikes.eu proporciona el acceso libre y gratuito a gran cantidad de información, servicios y datos (en adelante, “los contenidos”), cuya propiedad pertenece a CITYTOURS & DREAMS S.L. o a sus licenciantes a los que el usuario puede tener acceso.

El usuario asume la responsabilidad del uso adecuado del portal de conformidad con la Ley y las presentes condiciones, responsabilidad que se extiende al registro necesario para acceder a determinados servicios y contenidos que se prestan. Dicho registro conlleva la cumplimentación del correspondiente formulario, en el cual el usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique y se compromete a no proporcionar información o documentación falsa, fraudulenta o ilícita. A raíz de este puede surgir la creación de una contraseña que el usuario deberá conservar diligentemente y de manera confidencial. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a CITYTOURS & DREAMS S.L. o a terceros por la información que facilite.

El usuario se compromete expresamente a hacer un adecuado uso de los contenidos y servicios que ofrece www.bajabikes.eu conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y las presentes condiciones y, con carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:

 • Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología al terrorismo, que atenten contra los derechos humanos o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 • Introducir intencionadamente en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los sistemas físicos y lógicos de CITYTOURS & DREAMS S.L., creadora del sitio web, o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales CITYTOURS & DREAMS S.L. presta sus servicios.
 • Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de CITYTOURS & DREAMS S.L. o de terceros y, en su caso, extraer información.
 • Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
 • Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero, utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o contenidos del sitio web.
 • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos de explotación o ello resulte legalmente permitido.
 • Recabar datos con finalidad publicitaria y remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otra de naturaleza comercial sin que medie previa solicitud o consentimiento.

Cualquier incumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente sitio web (Aviso Legal, Política de Privacidad, Política de Cookies, así como otros contenidos que supongan obligaciones para el usuario) y en general de la legalidad vigente en España, se comunicará inmediatamente por parte de CITYTOURS & DREAMS S.L. a las autoridades pertinentes, comprometiéndose ésta a cooperar con las mismas. En tal caso, el usuario responderá frente a CITYTOURS & DREAMS S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no garantiza que su página web cumpla, total o parcialmente, con las legislaciones de otros países. Por tanto, si el usuario reside o se encuentra domiciliado en cualquier otro lugar que no sea España, y decide acceder y/o navegar en el presente sitio web, lo hará bajo su propia responsabilidad y riesgo, debiendo asegurarse de que tal acceso y/o navegación cumple con la legislación local aplicable en su caso.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable de ningún daño o pérdida que se derive de un ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y CITYTOURS & DREAMS S.L. se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal, correo electrónico o comunicación telefónica. Los usuarios deberán dirigirse a CITYTOURS & DREAMS S.L. mediante:

 1. a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spain
 2. b) Comunicación por medio de llamada telefónica al número de teléfono: +34 646 252 199
 3. c) Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@bajabikes.eu

Mediante el uso de esta página web, el usuario acepta implícitamente que la mayor parte de las comunicaciones se realizarán por vía electrónica. A efectos contractuales, el usuario consiente usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que toda comunicación que se le envíe de forma electrónica cumple con los requisitos legales.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El titular de la página web se compromete a tratar los datos personales del usuario de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia. Concretamente, se compromete a aplicar lo dispuesto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el portal, diríjase a la Política de Privacidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del sitio web, entre otros, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a CITYTOURS & DREAMS S.L. sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web, y con independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de CITYTOURS & DREAMS S.L. sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial, explotación, distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, el usuario deberá notificar dicha circunstancia a CITYTOURS & DREAMS S.L. adjuntando la información pertinente.

En cualquier caso, CITYTOURS & DREAMS S.L. no asume responsabilidad alguna respecto de los derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de terceros que se vean infringidos por un tercero o por el usuario.

ENLACES

El sitio web de CITYTOURS & DREAMS S.L. puede contener enlaces o hipervínculos a otros sitios de Internet, respecto a los cuales no ejerce ningún tipo de control. Por tanto, una vez que el usuario acceda a los enlaces de terceros y abandone el sitio web, tanto el presente Aviso legal, como la Política de Privacidad y la Política de Cookies dejarán de surtir efecto, ya que los sitios web a los que el usuario acceda están sujetos a sus propias políticas.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no puede asumir responsabilidad alguna por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros, ni garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos enlaces o hipervínculos. Asimismo, la inclusión de estas conexiones externas a sitios web ajenos no implica ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

La información suministrada por del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exactitud, exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de, a título enunciativo:

 • Lista sin orden Errores u omisiones en los contenidos. CITYTOURS & DREAMS S.L. no garantiza que los contenidos vayan a estar actualizados permanentemente, ni que carezcan de cualquier tipo de error.
 • Lista sin orden Ausencia de disponibilidad del portal. CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios generados en el usuario como consecuencia de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que supongan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del sitio web, ya que el funcionamiento de estas redes depende de terceros.
 • Lista sin orden Presencia de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos que puedan alterar los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para prevenirlo. Corresponde al usuario, en todo caso, estar provisto de herramientas adecuadas que le protejan ante programas informáticos dañinos.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las relaciones establecidas entre CITYTOURS & DREAMS S.L. titular de la página web, y el usuario se regirá por la normativa española vigente y la resolución de cualquier posible controversia que pueda surgir quedará sometida a los Juzgados y tribunales de la ciudad de BARCELONA.